google-site-verification: google7eb697e39e89b933.html
Hem

HÖGKVALITATIV

BASUTBILDNING

Vi erbjuder högkvalitativa basutbildningar:

 • lärarledda online via ZOOM
 • lärarledda IRL på mer än 30 orter i landet
 • online som streamade video/ distansutbildningar
 • i era lokaler s.k. företagsanpassade
 • som är företagsanpassade för er via ZOOM eller TEAMS

BASUTBILDNING


Välkommen till Basutbildning.se. Här kan ni enkelt boka basutbildningar för era anställda som ska agera BAS P eller BAS U. Utbildningen lämpar sig också väl för beställare (byggherrar) av bygg- eller anläggningsarbeten eller för inköpare som behöver veta vilka krav de ska ställa på BAS P och U för att säkerställa att de är lämpliga för uppdraget. Vi erbjuder ett flertal olika sätt för er att ta del av utbildningarna, både online och fysiskt. Basutbildningarna erbjuds ocskå som en eller tvådagarsutbildningar där endagarsutbildningen vänder sig till de som redan idag har goda arbetsmiljökunskaper och bara behöver fördjupa sig i rollerna byggherre, BAS P och BAS U. Endagarsutbildningen är också lämplig för er som behöver repetera baskunskaperna. 

Tvådagarsutbildningen lämpar sig för den som känner att man vill även repetera grunderna inom området arbetsmiljö.

Vi har inga förkunskapskrav men rekommenderar att deltagarna har goda arbetsmiljökunskaper sedan tidigare, BAM - Bättre Arbetsmiljö är en bra grund att börja bygga på. Hos Kompetensutveckla.se kan ni boka utbildningar i BAM - Bättre Arbetsmiljö och de erbjuder den också som som lärarledd via ZOOM under namnet BAM Online.

IRL


De fysiska utbildningarna är de vanligaste och anordnas på hotell eller andra konferensanläggningar på mer än 30 orter i landet.Klassiskt upplägg med föreläsningar och grupparbeten. Fika och lunch ingår i priset.


ZOOM


ZOOM är den plattform som vi har valt att använda för våra öppna basutbildningar. Utbildningarna är lärarledda och det finns möjlighet att ställa frågor och diskutera i med de andra deltagarna. Föreläsningar varvas med grupparbete.

STREAMAD


Det finns möjlighet att gå basutbildningar som distansutbildningar där deltagaren arbetar i ett LMS (Learning management System) och själv väljer vart och när studierna ska bedrivas. Video och litteraturstudier varvas med prov.


FÖRETAGSANPASSADE


Vi erbjuder basutbildningar anpassade utifrån era behov online via ZOOM, TEAMS eller IRL i era lokaler var som helst i Sverige. Upplägget anpassa efter era behov och önskemål.


Byggherren

Enligt arbetsmiljölagstiftningen så ska byggherren ska utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planerings och projekteringsskedet (BAS P) och en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för utförandefasen (BAS U). Byggherren har sedan ett back- up ansvar för byggarbetsmiljösamordnarnas arbete och myndigheterna kan välja att rikta krav antingen mot en av dessa roller eller mot flera, beroende på vad de bedömer ät lämpligt. 

Byggarbetsmiljösamordnarens kvalifikationer ska kunna styrkas genom t.ex. intyg från utbildning och som byggarbetsmiljösamordnare behöver man också ha:


 • grundläggande arbetsmiljökunskap
 • goda kunskaper om innehållet i arbetsmiljölagen
 • goda kunskaper om innehållet arbetsmiljöförordningen


och åtminstone följande föreskrifter från arbetsmiljöverket:


 • föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete
 • föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete
 • föreskrifterna om belastningsergonomi
 • föreskrifterna om arbetsplatsens utformning
 • föreskrifterna om stegar och arbetsbockar
 • föreskrifterna om ställningar
 • föreskrifterna om asbest
 • föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker


Utöver det ovan nämnda även goda kunskaper om följande föreskrifter:


 • föreskrifterna om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar
 • föreskrifterna om användning av lyftanordningar och lyftredskap
 • föreskrifterna om maskiner och andra tekniska anordningar
 • föreskrifterna om användning av arbetsutrustning
 • föreskrifterna om bultpistoler
 • föreskrifterna om spikpistoler
 • föreskrifterna om buller
 • föreskrifterna om vibrationer
 • föreskrifterna om kvarts


Som byggarbetsmiljösamordnare behövs också följande:


 • Erfarenhet av utförande av byggnads- och anläggningsarbete
 • Erfarenhet från arbete med samordning, ledning eller styrning av byggprojekt
 • Erfarenhet av projektering (gäller den som ska sköta byggarbetsmiljösamordning under planering och projektering)


Det ställs höga krav på den som ska verka som BAS P och U och vi hjälper er säkerställa att ni lever upp till kunskapskravet.


Det utförs många olika slags arbeten samtidigt på en byggarbetsplats av flera olika aktörer och man har sett att brister i samordning lett till ökade risker för olycka och ohälsa För att upprätthålla en säker arbetsmiljö och för att undvika att skapa risker för andra yrkesarbetare och andra yrkesgrupper måste en samordning av arbetsmiljöarbetet ske mellan de olika entreprenörerna. Därför finns det särskilda regler för samordningsansvaret och för byggarbetsplatser är de mer långtgående och detta innebär att det utöver arbetsgivaren finns andra som har ansvar för arbetsmiljön.


BAS P

BAS P fungerar som samordnare för arbetsmiljön under den inledande fasen av planering och projektering. I BAS P:s arbetsuppgifter ingår att sammanställa underlag från olika projektörer, såsom arkitekter, ingenjörer, konstruktörer och övriga tekniska konsulter i syfte att erhålla en säker arbetsmiljö.

BAS-P kan t.ex. granska projektörers ritningar och andra tekniska beskrivningar och utifrån dessa i byggprojektets arbetsmiljöplan inkluderar hur verksamheten ska bedrivas så att olika arbeten inte skapar risker för varandra.

Det är också viktigt att komma ihåg att arbetsmiljöplanen måste vara upprättad innan den aktuella byggarbetsplatsen etableras  och detta brukar BAS P få i uppdrag att se till att så görs och om detta inte görs kan BAS P tvingas att betala en sanktionsavgift. Byggherren ska dessutom se till att en förhandsanmälan lämnas in till Arbetsmiljöverket innan arbetet påbörjas om arbetet är mer omfattande.


BAS U

När ett byggprojekt skiftar från planering och projektering till utförande går samordningsansvaret för att skapa en säker arbetsmiljö över från BAS-P till BAS-U som då ska organisera skyddsarbetet i praktiken.

I ansvaret som BAS-U ingår bl.a. att begära in uppgifter om entreprenörernas arbetsmetoder och vilken utrustning de använder samt hur de lever upp till gällande arbetsmiljöregler. Rent praktiskt sker detta genom att BAS-U får in riskbedömningar från entreprenörerna med tillhörande beskrivningar av skyddsåtgärder. BAS-U använder sedan dessa uppgifter för att utveckla arbetsmiljöplanen, som tagits fram av BAS-P, så att den anpassas till det praktiska arbetet under utförandefasen.

BAS-U ska se till att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig för alla på byggarbetsplatsen och att den hålls uppdaterad vartefter byggprocessen fortskrider. Om en uppdaterad arbetsmiljöplan inte finns tillgänglig riskerar BAS-U att få betala en sanktionsavgift.  Arbetsmiljöplanen ska innehålla de regler som tillämpas på byggarbetsplatsen tillsammans med beskrivningar av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras samt vilka arbetsmiljöåtgärder som ska vidtas vid olika arbeten, t.ex. för att undvika risk för fall.

Arbetar under straffansvar

BAS-P och BAS-U arbetar under straffansvar. Det innebär att om en BAS-P eller BAS-U uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter de uppgifter som de haft i sin egenskap av BAS-P eller BAS-U kan de bli åtalade för arbetsmiljöbrott. Ansvaret är personligt och påföljden vid fällande dom är böter eller fängelse. Det är dock vanligare att åklagaren väcker talan om företagsbot mot det företag som haft uppdraget som BAS-P eller BAS-U. Det företaget riskerar i sådant fall att få betala en företagsbot om företaget fälls för arbetsmiljöbrott. Företagsboten kan vara från 5 000 kr till högst tio miljoner kr. Om ett företag brutit mot arbetsmiljölagen och blivit fälld för arbetsmiljöbrott kan konsekvensen bli att företaget inte får delta i offentliga upphandlingar, eftersom företaget då har begått brott i sin yrkesutövning.

Med tanke på de potentiella konsekvenser som eventuell oaktsamhet kan medföra, är det således mycket viktigt att se till att man om man övertar byggherrens ansvar för samordningen av arbetsmiljön förstår innebörden av samordningsansvaret och som utsedd BAS-P eller BAS-U är kvalificerad att hantera rollen och säkerställer att man känner till vad ansvaret omfattar.

STÖD FÖR ARBETSMILJÖUTBILDNINGARVi är godkända utbildningsanordnare åt AFA Försäkring som just nu samordnar en arbetsmiljösatsning där LO, Svenskt Näringsliv och PTK tillsammans erbjuder ett ekonomiskt stöd för arbetsmiljöutbildningar. Genom att gå en utbildning med oss så finns möjlighet att få upp till 70% av kostnaden för utbildningen i stöd.

ER INVESTERING

BAS P/U

 

Byggarbetsmiljösamordnare (1 dag)

IRL

Utbildningen för er som redan har goda arbetsmiljökunskaper eller som vill repetera utbildningen.


5 900 SEK / person

BAS P/U

 

Byggarbetsmiljösamordnare (2 dagar)

IRL

Första dagen fokuserar vi på grunderna i arbetsmiljölagstiftningen. Passar den som är ny på området.

9 000 SEK / person

eBAS P/U

 

Byggarbetsmiljösamordnare (1 dag)

STREAMAD

Bestäm själv när och vart du inhämtar kunskapen. Avslutas med en tentamen.

2 995 SEK / person

BAS P/U

 

Byggarbetsmiljösamordnare (1 dag)

Lärarledd online via ZOOM

Utbildningen för er som redan har goda arbetsmiljökunskaper eller som vill repetera utbildningen.


4 900 SEK / person

BAS P/U

 

Byggarbetsmiljösamordnare (2 dagar)

Lärarledd online via ZOOM

Första dagen fokuserar vi på grunderna i arbetsmiljölagstiftningen. Passar den som är ny på området.

8 000 SEK / person

BAS P/U

 

(1 eller 2 dagar)

FÖRETAGSANPASSAD

I era lokaler vart ni vill. 1 eller 2 dagar, vi anpassar efter era behov. Upp till 20 personer.

Pris ges vid förfrågan